КОИ СМЕ НИЕ

            БЪЛГАРСКАТА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ учредена и регистрирана, като юридическо лице е продължител на традициите и достиженията на неформалните киноложки организации клубът „Приятели на кучето“, основан през 1933 година и секцията „Кинолология“, основана през 1961 година, прераснали през 1981 година в Републиканска федерация по кинология съществували, като част от структурата на Българския ловно-рибарски съюз. Тези организации, макар и нерегистрирани, като юридически лица положиха началото на организираната киноложка дейност в България. Българската републиканска федерация по кинология доразвива и усъвършенства наследените от тях традиции и постижения, за да ги издигне на качествено ново равнище. БРФК обединява юридически лица – клубове и други киноложки организации на лица притежатели и любители на кучета.

 

            ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

            Набавяне на достатъчно и разнообразно количество аборигенен генетичен материал и работа с досега съществуващият. Чистопорадно развъждане и регистрация на породите кучета отглеждани и развъждани на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандартите установени от БРФК и FCI, относно расовите белези на всяка една порода и абсолютна забрана за всякакво кръстосване между кучета от различни породи; Повишаване качеството на физически заложби на регистрираните породи кучета и тези на техния характер, и ползвателни качества; Научни изследвания в областта на кинологията; Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на киноложките клубове членуващи в БРФК; Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от регистрираните породи, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на регистър за отглеждането, издаване на национален племенен регистър и удостоверения за произход; Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на регистрираните породи кучета; Обучение и провеждане на изпита за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета; Професионално обучение на кучета от регистрираните породи за различни стопански, спортни и ловни и други полезни цели; БРФК има за основна цел да работи за развитието на киноложкото дело в България и да издига неговия международен престиж чрез своите членове и структури, като: Повишава киноложката култура на своите членове и популяризира дейността им сред обществото;

            Подобрява племенните качества на отделните породи, посредством целенасочена развъдна дейност и внос на чистопородни кучета, Развива полезните стопански качества на кучетата, с оглед приложението им в ловното стопанство, охраната на жилища и други имущества, за персонална охрана, в планинската и водноспасителната служба, спортни, пастирски и други полезни качества; Организира и усъвършенства защитата на чистопородните кучета и формирането на правилно отношение към тях; Средствата, с които БРФК ще постига своите цели са: Утвърждава и издава програми, правилници, наредби, инструкции, бюлетини и други; Утвърждава и регистрира родословната документация; Води национален съдийски регистър, утвърждава съдии и прави предложения пред FCI за утвърждаване на международни съдии; Организира и провежда киноложки прегледи, изложби и изпитания за работните качества на кучетата, като присъжда и титли; Проучва, стандартизира и предлага на МФК български породи кучета; Активно съдейства за повишаване качеството на ветеринарно­медицинската профилактика и лечение на кучетата; Осигурява юридически съвети и оказва правна помощ за защита на киноложките интереси на своите членове; Води борба срещу търговията с кучета, извършвана от членовете на федерацията; Води борба с всички позволени от закона средства срещу организираните боеве с кучета, следи за недопускане на така наречените “тестове за характер” под формата на боеве. Организира учебно-спортната и състезателна дейност с кучета; Развива научни киноложки изследвания, обмен на научна киноложка информация и издава киноложка литература;

Структура на БРФК Общо събрание – състои се от всички председатели на клубове и киноложки дружества – учередители.

Управителен съвет: Състои се от седем члена – Камен Литов – Председател, Георги Христозов – заместник председател и членове Антоан Хлебаров, Радослав Стойнов, Стефан Попов, Николина Давидовска, Жельо Желев.

Комисии към БРФК:

  • Съдийска комисия – с председател Радослав Стойнов
  • Развъдна комисия
  • Научна комисия
  • Арбитражна комисия
  • Комисия за работа и спорт с кучета – Георги Христозов
  • Комисия по аджилити и хендлинг – Антоан Хлебаров

Отдели:

  • Връзки с обществеността и логистика: Боян Иванов
  • Организатор изложби: Красимир Тодоров
  • Завеждащ  секретариат на БРФК: Михаела Денчева
  • Завеждащ Племенна книга на БРФК: Юлия Велкова