ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБ „СИБИРСКО ХЪСКИ – БЪЛГАРИЯ“

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБ „СИБИРСКО ХЪСКИ – БЪЛГАРИЯ“

Управителният съвет на сдружение „Клуб Сибирско хъски – България“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 17.03.2018г (събота)., от 16.30 ч., в гр. София, пица Бар Виктория, до зала Унивесиада, адрес: Шипченски проход 21.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17.30 ч., на същото място.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове
2. Отчетен доклад за 2017 г.- общ и финасов
3. Приемане отчета за дейноста на клуба за 2017 г.
4. Приемане на календарен план за мероприятия на клуба
5. Избиране на касиер на клуба
6. Разни

Припомняме, че членският внос за настоящата 2018-та година e в размер на 35 лв и се внася до края на месец март. Можете да заплатите членски внос на предстоящото Общо Събрание.
Право на глас на Общото събрание ще имат членове на клуба, платили членски внос за 2017-та.