Покана за Общо Събрание на КЕБ

Покана за Общо Събрание на КЕБ

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН /КЕБ/свиква редовно годишно Общо събрание на 17.03.2018 година от 18,00 часа в с.Дългоделци, обл.Монтата

ДНЕВЕН РЕД

  1. Представяне на нови членове;
  2. Отчет за дейността на КЕБ през 2017 година
  3. Финансов отчет на КЕБ през 2017 година
  4. План за дейността на КЕБ през 2018
  5. Разни

При липса на кворум Общото събрание ще се проведен един час по-късно в 19,00 часа на същата дата и място.

За информация по настаняване и локация – Георги Захариев /отговорник по спорта/