Отчетно-изборно Общо събрание на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”

Отчетно-изборно Общо събрание на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”

П О К А Н А

за Отчетно-изборно Общо събрание

на

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ)

 

            Управителния съвет “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ), рег. по ф.д.№729/2011 г. по описа на СГС, Ф.О.-8 с-в,  със седалище и адрес на управление гр.София, район “Изгрев”, ж.к.”Изгрев”, ул.”Латинка” №34 (нова къща) Ви поканва да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на Отчетно-изборното Общо събрание на членовете на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”, което ще се проведе на 11.03.2018 г. от 10:00 часа в гр. София, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Мястото на провеждане на събранието е на адрес: Гр.София, 1040, бул. „Драган Цанков“ 36, ИНТЕРПРЕД – СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ

Отчетно-изборно Общо събрание на НКФББ  ще се проведе при следния дневен ред:

 

 1. Отчет на Управителния съвет на НКФББ за дейността на сдружението от 19.03.2017 г. до 10.03.2018 г.
 2. Финансов отчет за периода от 19.03.2017 г. до 10.03.2018 г.
 3. Отчет на отговорника развъдна дейност (ОРД) за периода от 19.03.2017 г. до 10.03.2018 г.
 4. Приемане на бюджет за 2018 г. на НКФББ.
 5. Приемане на промени в Устава на НКФББ.
 6. Приемане на промени в Правилника за развъдна дейност на НКФББ.
 7. Приемане на нови членове.
 8. Освобождаване от отговорност на УС на НКФББ.
  9. Избор на ново ръководство.
 9. Разни.