Общо събрание “Български национален клуб Немски дог” – 29.07.2018

ПОКАНА

от Управителния съвет на Сдружение

“Български национален клуб Немски дог”

 

Уважаеми госпожи и господа – членове на Сдружение “БНКНД”,

 

С настоящата Ви най-учтиво Ви каним да присъствате на Общо събрание на Сдружение “Български национален клуб Немски дог”, което ще се проведе на 29.07.2018 г  в 14:00 часа в гр. София, “Околовръстен път” 214  при следния дневен ред:

  1. Представяне и обсъждане на отчет на председателя за извършената дейност за периода 1995-2018г.
  2. Разглеждане на новопостъпили молби за членство в Сдружението и вземане на решение за приемане на кандидатите в съответствие с Устава.
  3. Предложения за промени в Устава относно:

3.1седалището и адреса на управление на дружеството;

3.2- размера на годишния членски внос;

  1. Предложение за освобождаване от длъжност и отговорност на членовете Управителния съвет
  2. Избор на нов Управителен съвет
  3. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе час по-късно на посоченото място и при посочения дневен ред и ще се смята за редовно, независимо от броя на явилите се членове, съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Сдружението.

 

20.06.2018г.                                       Председател на Сдружение БНКНД:

 

…………………………………………………………

Емил Георгиев