Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета – редовно Общо Събрание на 17.03.2018г

Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета – редовно Общо Събрание на 17.03.2018г

ПОКАНА

Управителният Съвет на Български Национален Клуб Швейцарски Пастирски Кучета (БНКШПК) свиква годишно редовно Общо Събрание на 17.03.2018г (събота) от 17:00ч. на адрес: ул.“Люлин планина33, партер. (Сградата е ъглова на ул. „Люлин планина“ и ул. „Тунджа“; входът е откъм ул.“ Тунджа „), гр. София

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на нови членове;
2. Отчет за дейността на БНКШПК през 2017г;
3. Финансов отчет на БНКШПК за 2017г;
4. План за дейността на БНКШПК за 2018г;
5. Обсъждане на предложения за нов размер на членския внос;
6. Бюджет на БНКШПК за 2018г;
7. Разни.

При липса на кворум Общото Събрание ще се проведе един час по-късно, 18:00ч на същата дата, място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.