ИНСТРУКЦИЯ за участие в Общо събрание на Сдружение „БРФК“ на 28 октомври 2018 г. – гр. Асеновград

ИНСТРУКЦИЯ за участие в Общо събрание на Сдружение „БРФК“ на 28 октомври 2018 г. – гр. Асеновград

ИНСТРУКЦИЯ
за участие в Общо събрание на Сдружение „БРФК“
на 28 октомври 2018 г. – гр. Асеновград

Уважаеми членове на Сдружение „Българска Републиканска Федерация по Кинология“ с ЕИК 121050057, във връзка с провеждането на предстоящото Общо събрание на организацията, което ще се проведе на 28 октомври 2018 година, с настоящия материал Ви информираме за процедурите и правилата, с които следва да се съобразите.
Всеки легитимен представител на член на Общото събрание трябва получи делегатска карта, с която ще бъде допуснат до участие в събранието. Делегатската карта се издава от секретариата на Общото събрание, който ще бъде отворен на мястото за провеждането му 2 часа преди началния час, обявен в поканата.
За да получите делегатската си карта, трябва да удостоверите дадените Ви представителни права, като в зависимост от статуса на представляваните от Вас сдружения е необходимо да предоставите в секретариата следните документи:

 • Председатели на УС (или други законни представители) на клубове, които са пререгистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията:
  • ЕИК на сдружението;
   валидна българска лична карта на Председателя на УС (законния представител);
 • Председатели на УС (или други законни представители) на клубове, които все още нямат пререгистрирация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията:
  • БУЛСТАТ на сдружението;
  • удостоверение за актуално състояние на сдружението в оригинал (копия не се зачитат), издадено преди не повече от 30 календарни дни от датата на Общото събрание;
  • валидна българска лична карта на Председателя на УС (законния представител);
 • Упълномощени представители на клубове, които са пререгистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
  • ЕИК на сдружението;
  • нотариално заверено пълномощно от Председателя на УС (или друг законен представител) в оригинал (копия не се зачитат), с което се упълномощава изрично лицето, което се явява на общото събрание;
  • валидна българска лична карта на упълномощеното лице;
  • преупълномощаване не се допуска!
 • Упълномощени представители на клубове, които все още нямат пререгистрирация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията:
  • БУЛСТАТ на сдружението;
  • удостоверение за актуално състояние на сдружението в оригинал (копия не се зачитат), издадено преди не повече от 30 календарни дни от датата на Общото събрание;
  • нотариално заверено пълномощно от Председателя на УС (или друг законен представител) в оригинал (копия не се зачитат), с което се упълномощава изрично лицето, което се явява на общото събрание;
  • валидна българска лична карта на упълномощеното лице;
  • преупълномощаване не се допуска!

Съгласно Устава на Сдружение „БРФК“:

 • Регистрация за участие в Общото събрание (получаване на делегатска карта) е възможно до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на кворум.
 • Решенията на Общото събрание се взимат само с лично гласуване на всеки от делегатите с право на глас.
 • Пълномощник на член на Сдружение „БРФК“ може да бъде само физическо лице.
 • Преупълномощаване не се допуска.
 • Едно физическо лице може да представлява най-много трима членове на общото събрание. Това означава, че освен своето Сдружение, едно физическо лице може да представлява най-много още две сдружения.
 • Изборът на УС се извършва пряко от Общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство.
 • Изборът на председател на УС се извършва пряко от Общото събрание с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
 • Писмени материали, свързани с дневния ред, може да намерите в централния офис на „БРФК“. Предоставят се безплатно.

28 септември 2018 г Председател на УС на „БРФК“
гр. София Камен Литов

* Образец на П Ъ Л Н О М О Щ Н О

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ……………………………….………………………………….., с ЕГН …………………..……..…., притежаващ л.к. № ……………………………., изд. на ………………….……… г. от МВР – ……………………….., в качеството си на Председател на УС на Сдружение „…………………………………………….…………“, рег. по фирмено дело ………….……/………..… към ……………….………………… Съд, с ЕИК/Булстат ……………………………….……., с настоящето
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
………………………………………………………………., с ЕГН ……………..….., притежаващ л.к. № ………………., издадена на …………………..г. от МВР – …………, с адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Да ме представлява на Общо събрание на Сдружение „Българска Републиканска Федерация по кинология“ с ЕИК 121050057, обявено за 28 октомври 2018 г. с адрес на провеждане гр. Асеновград, комплекс „40 извора“, като има всички права, които има всеки член на Общото събрание;
Да гласува за вземане на решенията по всички обявени в поканата точки от дневния ред на Общото събрание от мое име.

Пълномощното е валидно до 29.10.2018 година.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………………..