Републикански клуб Германски дратхаар - Редовен член на DDWV

 

Уважаеми колеги,

 

От името на Управителния съвет на Републикански клуб Германски дратхаар и лично от мое име Ви поздравявам с приемането на нашия клуб за редовен член на Световният съюз на дратхаара - DDWV. Това признание за Републикански клуб Германски дратхаар е от особено важно значение за всички настоящи и бъдещи членове на клуба и любители на породата в България. Силно се надявам това признание да събере истинските любители на породата в нашето сплотено семейство, което вече е пълноправен член на световното семейство на дратхаара.

Честито на всички любители на породата Германски Дратхаар !

 

Председател на УС на РКГД:
зооинж. Георги Христозов

 

 P.S. А ето и текста на писмото, с което ни уведомяват за факта на нашето членство. Текста е провод от немски език:

Многоуважаеми г-н Христозов,

След като вече освен председателят на Съюза германски дратхаар г-н Линеман и аз в качеството си на мениджър се съгласиха още и двамата заместник-предедатели г-н проф.д-р Мелхионда и г-н Солдатов, приемането на Републиканския клуб германски дратхаар на България е решено единодушно. Също и търговското ръководство на Съюза германски дратхаар е провело съвещание и е удобрило молбата за приемане.
По този начин Вие вече сте присъединен член. Като мениджър на Съюза германски дратхаар ви казвам сърдечно добре дошли и се надявам на по-нататъшна успешна съвместна работа. Грамотата за приемането ще Ви изпратим с отделна поща.
На нас е предоставен следния адрес:
г-н Георги Христозов, ул. Оборище 40, 4230 Асеновград, България. Моля потвърдете кратко, дали този адрес е още валиден. Освен това ръководсвото е решило, асоциираната група на  Съюза германски дратхаар-България да бъде допускана до 31.12.2011 г., за да се създаде промеждутък от време за преходната фаза. На всеки член на Съюза германски дратхаар-България е предоставена възможност да бъде член на Вашия клуб, но и да бъде член на германска група.
Нашата настойчива молба и желание би била, в интерес на общите развъдни цели да се пренебрегнат персоналните различия и за в бъдеще да стане възможна съвместната работа на всички притежатели на германски дратхаар във Вашата страна под егидата на Републиканския клуб германски дратхаар. С удоволствие изразяваме готовност да дадем нашия принос в това отношение съобразно нашите възможности.
Ако желаете нашето присъствие и провеждането на съвместен разговор на място, например послучай събрание или изпитание, моля да уведомите г-н Линеман и мен за това.

С приятелски поздрави и наслука!

 

Sehr geehrter Herr Hristozov,

 


nachdem nunmehr neben dem DDWV Präsidenten Herrn Linnemann und ich in meiner Position als Geschäftsführer auch die beiden Vizepräsidenten Herr Prof. Dr. Melchionda und Herr Soldatov zugestimmt haben, ist die Aufnahme des RKDD Bulgaria einstimmig beschlossen. Auch hat der geschäftsführende Vorstand des VDD getagt und dem Aufnahmeantrag entsprochen.
Somit sind Sie nunmehr offizielles föderiertes Mitglied. Ich heiße Sie als Geschäftsführer im DDWV herzlich willkommen und hoffe auf eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit. Die Urkunde über die Aufnahme geht Ihnen mit separater Post zu.
Mir liegt folgende Adresse vor: Herr Georgi Hristozov, 40 Oborishte str. 4230 Asennovgrad, Bulgarien. Bitte bestätigen Sie mir kurz, ob diese Adresse noch zutrifft.
Der geschäftsführende Vorstand hat weiter beschlossen, dass die assoziierte Gruppe des VDD-BG noch bis zum 31.12.2011 zugelassen bleibt, um einen Zeitkorridor für die Übergangsphase zu schaffen. Jedem Mitglied des VDD-BG steht sowohl die Möglichkeit offen, Mitglied in Ihrem Klub oder aber auch Einzelmitglied in einer deutschen Gruppe zu werden.
Unsere dringende Bitte und unser Wunsch wäre es, wenn im Interesse unserer gemeinsamen Zuchtziele persönliche Differenzen hintan gestellt werden und für die Zukunft die gemeinsame Arbeit aller Deutsch-Drahthaar-Leute in Ihrem Land unter dem Dach des RKDD möglich wäre.
Gerne sind wir bereit, das in unseren Kräften stehende hierzu beizutragen.
Falls Sie unsere Anwesenheit und ein gemeinsames Gespräch vor Ort z.B. anlässlich einer Versammlung oder Prüfung wünschen, lassen Sie Herrn Linnemann und mich dies bitte wissen.

 
Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil

Прикачени файлове: Създадено от Arrakis Studio