Редовно годишно Общо събрание на НКФББ

П О К А Н А

за свикаване на редовно годишно Общо събрание на

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ)

 

               Управителния съвет “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”(НКФББ), рег. по ф.д.№729/2011 г. по описа на СГС, Ф.О.-8 с-в,  със седалище и адрес на управление гр.София, район “Изгрев”, ж.к.”Изгрев”, ул.”Латинка” №34 (нова къща) Ви поканва да присъствате и вземете участие лично или чрез упълномощено от Вас лице в заседанието на Редовно годишно Общо събрание на членовете на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ-БЪЛГАРИЯ”, което ще се проведе на 18.03.2017 г. от 10:00 часа в гр. Пловдив, при липса на кворум, началния час се променя на 11:00 часа.

Мястото на провеждане на събранието е на адрес: гр.Пловдив 4023, ж.к.Тракия,
ТЦ „Аримаг“, ул. Съединение, център за личностно развитие Дара.

Редовно годишно Общо събрание на НКФББ  ще се проведе при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Управителния съвет на НКФББ за дейността на сдружението от 19.03.2016 г. до 18.03.2017 г.

2. Финансов отчет за периода от 19.03.2016 г. до 18.03.2017 г.

3. Отчет на отговорника развъдна дейност (ОРД) за периода от 19.03.2016 г. до 18.03.2017 г.

4. Приемане на бюджет за 2017 г. на НКФББ.

5. Приемане на промени в Устава на НКФББ.

6. Приемане на промени в Правилника за развъдна дейност на НКФББ.

7. Приемане на нови членове.

8. Взимане на решение за изключване на членове на НКФББ.

9. Разни.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     С уважение, УС на НКФББ

18. 02. 2017 г.

София
Създадено от Arrakis Studio