Покана за ОИОС на БНК Самоед

ПОКАНА
Управителният съвет на Български Национален Клуб "Самоед" свиква Отчетно-изборно общо събрание на 25.03.2017 г., /събота/, от 13.00 ч., в гр. Асеновград, комплекс 40-те извора.
При липса на кворум, събранието ще се проведе същия ден в 14.00 ч., на същото място.
Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове
2. Отчетен доклад за 2016 г.
3.Отчет на ОРД за 2016 г.
4.Приемане отчета за 2016 г. Освобождаване от отговорност на УС на БНК „Самоед“
5.Избор на ново ръководство.
6.Разни
За повече информация: Силвия Жекова - Председател на БНК Самоед, тел. 0887347892Създадено от Arrakis Studio